آزمون تغییر حالت اشتغال به کار شرکت‌های توزیع نیروی برق

آزمون تغییر حالت اشتغال به کار شرکت‌های توزیع نیروی برق

قابل توجه شرکت کنندگان آزمون تغییر حالت اشتغال به کار شرکت‌های توزیع نیروی برق به گزارش مهندسین نیوز، کارت آزمون تغییر حالت اشتغال بکار شرکت‌های توزیع نیروی برق از روز سه شنبه 28/02/1400 تا تاریخ 30/02/1400 بر روی سایت موسسه­‌ی آموزش های تخصصی صنعت آب و برق قابل دریافت است. این آزمون با تاخیر در […]

error: Content is protected !!