کارشناس رسمی ماده 27 نظام مهندسی

کارشناس رسمی ماده 27 نظام مهندسی

تاریخ انتشار

1400/03/17

تعداد مشاهده

431 نفر

به گزارش دپارتمان آزمون های تخصصی آکادمی مهندس کریمی، کارشناس رسمی ماده 27 نظام مهندسی توضیح داده شده است

پس از موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق، کارشناس رسمی ماده 27 نظام مهندسی سمت جذابی برای مهندسین برق دارای پروانه اشتغال بکار است. در این مقاله، جزئیات کامل شرایط اخذ پروانه کارشناس رسمی ماده 27 نظام مهندسی  معرفی می‌شود.

فصل اول:تعاریف

ماده ۱_

 • عبارت ها، واژه ها، اصطلاحات و اختصاراتی که در این دستورالعمل به معنی و تعریف ارائه شده برای هر یک به کار رفته است.
 • قانون: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴.
 • آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
 • کارشناس رسمی: کارشناس موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.
 •  پروانه اشتغال: پروانه اشتغال به کار مهندسی موضوع ماده ۴ قانون.
 • پروانه کارشناسی: پروانه کارشناسی رسمی موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که صرفاً در رشته‌های اصلی عمران، معماری، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک موضوع ماده ۶ قانون و با رعایت کلیه ترتیبات و تشریفات این دستورالعمل اعطا می‌شود.
 • سازمان استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
  شورای مرکزی: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

فصل دوم:شرایط لازم برای اخذ و تمدید پروانه کارشناسی ماده 27

ماده ۲-

شرایط لازم برای اخذ، صدور و تمدید پروانه کارشناسی به شرح و ترتیب زیر است:

الف- شرایط اخذ پروانه کارشناسی؛

 1.  عضویت معتبر در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
 2.  دارا بودن مدرک کارشناسی پیوسته یا مدرک پیوسته در مقاطع بالاتر ( کارشناسی ارشد پیوسته و …) در یکی از هفت رشته اصلی مهندسی مطابق آخرین مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون. در خصوص کارشناسی ناپیوسته در رشته‌های اصلی مهندسی و همچنین کارشناسی ارشد در رشته‌های شهرسازی و ترافیک ملاک عمل، آخرین مصوبات کمیسیون فوق الذکر است.
 3.  دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی اصلی معتبر پایه یک در رشته مورد تقاضا.
 4.  داشتن همزمان صلاحیت‌های طراحی، نظارت و اجرا برای رشته های معماری و عمران و نیز صلاحیت‌های طراحی و نظارت به صورت همزمان برای رشته های برق و مکانیک در زمان ثبت نام برای شرکت در آزمون مربوط.
 5. نداشتن محرومیت ناشی از محکومیت قطعی انتظامی درجه ۳ و بالاتر در زمان ثبت نام.
 6.  عدم اعتیاد به مواد مخدر.
 7.  نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر.
 8. برخورداری از سلامتی جسمی جهت انجام کارشناسی.
 9. موفقیت در آزمون کتبی مربوط و اخذ حداقل نصاب نمره ۷۰ از ۱۰۰.
 10. موفقیت در مصاحبه حضوری.
 11.  گذراندن دوره های آموزشی مطابق برنامه مصوب وزارت راه و شهرسازی.
 12. گذراندن دوره کارآموزی مطابق نظامنامه ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی.
 13. اتیان سوگند.

ب- ضوابط تمدید برنامه کارشناسی:

برخورداری از شرایط بندهای ۱، ۳ و ۸ بند الف مذکور و نداشتن محرومیت ناشی از محکومیت قطعی انتظامی درجه ۳ و بالاتر.

ماده ۳-

آزمون صدور پروانه کارشناسی، حداکثر سه سال، یکبار و با رعایت کامل مفاد این دستورالعمل و کلیه ترتیبات و تشریفات مذکور در آن برگزار می شود.

ماده ۴-

صدور پروانه کارشناسی برای هر شخص، حداکثر در دو رشته از ۷ اصلی ساختمان و منوط به دارا بودن و احراز کلیه شرایط و انجام ترتیبات، به شرح مفاد این دستورالعمل مجاز است.

ماده ۵-

حدود صلاحیت کارشناسی رسمی برای هر رشته و نحوه اعطای صلاحیت ها در مراحل مختلف، بر اساس نظام نامه ای است که با پیشنهاد شورای مرکزی و تایید و ابلاغ وزارت راه و شهرسازی تعیین می گردد و در پروانه کارشناسی صادره درج خواهد شد.

ماده ۶-

طراحی سوالات، اجرا و برگزاری آزمون توسط وزارت راه و شهرسازی و طی فرآیند مشابه با آزمون ورود به حرفه مهندسی صورت می پذیرد.

مکانیزم حفاظتی و نحوه تشکیل جلسات برای طراحی سوالات آزمون مطابق با شیوه حفاظتی برگزاری آزمون مذکور بوده و تمامی اقدامات در این بخش تحت نظر وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد.

ماده ۷-

آزمون کلیه رشته ها به صورت چند گزینه ای بوده و تعداد پرسش های هر رشته، نمره منفی پاسخ اشتباه، زمان مورد نیاز آزمون و نحوه شرکت متقاضیان در آن، توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین می گردد.

پرسشهای عمومی و اختصاصی هر رشته از نظر ارزش وزنی، برابر بوده و آزمون به صورت جزوه بسته خواهد بود.

ماده ۸-

آزمون اخذ پروانه کارشناسی در هر رشته در سراسر کشور در یک روز و به صورت همزمان، شروع و خاتمه می یابد.

ماده ۹-

شرایط و نحوه رسیدگی به اعتراض شرکت کنندگان به نتیجه آزمون، طبق راهنمای ثبت نام آزمون خواهد بود و نتیجه قطعی رسیدگی به شکایت های واصله، از طریق مقتضی به فرد معترض اعلام می گردد.

ماده ۱۰-

پذیرفته شدگان در آزمون کتبی، به مصاحبه حضوری دعوت می شوند. وزارت راه و شهرسازی در مورد محل مصاحبه اعم از متمرکز، منطقه‌ای یا در همه استان‌ها تصمیم خواهد گرفت.

اسامی پذیرفته شدگان نهایی بر اساس بالاترین نمره اخذ شده که شامل ۷۰ درصد نمره آزمون کتبی و ۳۰ درصد نمره مصاحبه حضوری است و با در نظر گرفتن تناسب و تعداد کارشناسان رسمی مورد نیاز در هر رشته مذکور در ماده ۳ این دستورالعمل، استخراج و اطلاع رسانی می گردد.

فصل پنجم: دوره آزمون کارشناس رسمی و کارآموزی

ماده ۱۱-

پذیرفته شدگان نهایی باید دوره آموزشی برای کسب مهارت های لازم را که توسط سازمان استان طبق برنامه مصوب برگزار می گردد، طی نمایند. برنامه دوره شامل محتوای آموزشی، نحوه برگزاری و مدت آن به صورت یکسان برای هر رشته با پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب وزارت راه و شهرسازی خواهد رسید.

ماده ۱۲-

متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی پس از گذراندن دوره آموزشی، باید دوره کارآموزی را به مدت یک سال تحت نظر یک نفر کارشناس رسمی با حداقل ۵ سال سابقه کارشناسی رسمی به عنوان کارشناس راهنما که به وسیله متقاضی معرفی می گردد، طی نمایند.

شرایط کارشناس راهنما، نحوه انجام کارآموزی و وظایف کارآموز، مطابق نظامنامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزارت راه و شهرسازی، ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۳-

متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی پس از موفقیت در دوره‌های آموزشی و طی دوره کارآموزی، در جلسه ای که با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان، رئیس سازمان استان و با دعوت از رئیس کل دادگستری استان تشکیل می شود، با قرائت و امضای متن زیر اتیان سوگند می نماید:

«من در پیشگاه خداوند متعال، به قرآن کریم سوگند یاد می‌کنم در اموری که برای کارشناسی به من رجوع می شود، پروردگار یکتا را حاضر و ناظر دانسته و نظر کارشناسی خود را به راستی و درستی اظهار کنم و نظر خصوصی خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظرات خود را نسبت به مواردی که به اینجانب ارجاع شده اظهار کرده و مطالبی را مکتوم ندارم و برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و اسراری که در خلال انجام کارشناسی از آنها مطلع شده‌ام حفظ کنم و رازدار و امین باشم»

توجه: اقلیت های دینی این سوگند را با ذکر نام کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.

ماده ۱۴-

پس از اتیان سوگند و در صورت بقای کلیه شرایط مندرج در ماده ۲ این دستورالعمل، به فاصله حداکثر سی روز کاری، پروانه کارشناسی رسمی متقاضی با درج صلاحیت های مربوطه با امضای وزیر راه و شهرسازی یا مقام مجاز از سوی ایشان صادر خواهد شد.

ماده ۱۵-

مدت اعتبار «پروانه کارشناسی رسمی » سه (۳) سال است و طبق ضوابط مربوط تمدید می شود و تا زمانی که دارنده آن بر طبق قانون و مقررات مربوط، شرایط و صلاحیت‌های قانونی را دارا باشد. قابل تمدید خواهد بود و با سلب هر یک از شرایط موضوعه، در هر مرحله از مراحل مقرر در این دستورالعمل، پروانه مذکور صادر و یا تمدید نخواهد شد.
– اندازه فرم، رنگ و محتوای پروانه کارشناسی هر رشته در سراسر کشور یکسان بوده و با پیشنهاد شورای مرکزی، توسط وزارت راه و شهرسازی تایید و صادر می گردد.

ماده ۱۶-

مدت اعتبار قبولی در آزمون کتبی حداکثر سه سال می باشد و در صورتی که ظرف مدت مذکور، مراحل صدور پروانه تکمیل و تعیین نگردد، قبولی در آزمون کان لم یکن خواهد بود.

ماده ۱۷-

هزینه برگزاری آزمون، مصاحبه، آموزش، کارآموزی، صدور و تمدید « پروانه کارشناسی رسمی» توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین می‌گردد و پرداخت آن به عهده متقاضی است.

ماده ۱۸-

پروانه کارشناسی رسمی در سراسر کشور معتبر بوده و در صورتی که کارشناس رسمی عضویت خود در سازمان استان را ترک و به عضویت سازمان استان دیگری در آید، کماکان از مزایای « پروانه کارشناسی رسمی » برخوردار خواهد بود.

ماده ۱۹-

هر کارشناس رسمی دارای پرونده ای در « سامانه اطلاعات حرفه‌ای دارندگان پروانه اشتغال به کار » بوده و سوابق کارشناس، شامل گواهی قبولی در آزمون، گواهی شرکت در دوره های آموزشی، گواهی شرکت در دوره کارآموزی، حدود صلاحیت و مجازات انتظامی احتمالی وی در آن ثبت و نگهداری خواهد شد.

فصل ششم: وظایف کارشناس رسمی ماده 27

ماده ۲۰-

اظهار نظر کارشناسی باید مستدل، مستند و صریح بوده و کارشناس رسمی موظف است نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه کارشناسی ضروری است به طور کامل در گزارش خود منعکس نمایند.

کارشناس رسمی موظف است نسخه‌ای از اظهار نظر کارشناسی و ضمایم مورد استناد نظریه کارشناسی را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.

ماده ۲۱-

کارشناس رسمی مجاز به انجام کارشناسی در مدت زمانی که به هر دلیلی پروانه اشتغال به کار مهندسی با پروانه کارشناسی رسمی وی فاقد اعتبار است، نبوده و موظف است مراتب عدم اعتبار پروانه های مذکور را حداقل یک ماه پیش از خاتمه اعتبار، کتبا به سازمان استان اعلام و تقاضای تمدید پروانه را ارائه نماید.

ماده ۲۲-

کارشناسان رسمی ماده 27 در انجام امور کارشناسی خود موظف به رعایت موارد زیر می‌باشند و نقض هر یک از این موارد به منزله تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

 1. وظایف کارشناسی را در مهلت مقرر در قرار کارشناسی و یا در مهلت تمدید شده اعلامی از سوی سازمان، انجام دهد.
 2.  پیش از انجام کارشناسی، جهات رد مذکور در ماده ۹ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۷ قانون را بررسی و در صورت وجود جهات رد، بلافاصله مراتب را به سازمان استان و مرجع درخواست کننده یا متقاضی کارشناسی کتبا اطلاعات و انجام کارشناسی یا ادامه آن استعفا دهد.
 3. در انجام وظایف محوله دقت کافی نموده و بهترین قضاوت مهندسی خود را در نظریه کارشناسی به کار بندد.
 4.  وظایف کارشناسی اعم از اینکه به صورت انفرادی یا به عنوان عضو هیئت کارشناسی به وی ارجاع می‌شود راسا انجام داده و مجاز نیست آن وظایف را به اشخاص ثالث محول نماید حتی اگر شخص ثالث دارای پروانه اشتغال کارشناس رسمی باشد.
 5.  در بررسی‌های کارشناسانه و همچنین در تدوین و تنظیم نظریه کارشناسی خود از معیارها و موازین معتبر و عرف رایج بهره برداری نموده و در نظریه خود تمام حقیقت را ابراز کرده و چیزی را خلاف حقیقت ابراز ننماید.
 6.  نظریه کارشناسی را با رعایت بی‌طرفی کامل تنظیم نماید.
 7. اخلاق حرفه‌ای و شئون مهندسی را مطابق «نظامنامه رفتار حرفه ای در مهندسی ساختمان » مصوب وزیر راه و شهرسازی رعایت نماید.
 8.  صرفا در حدود صلاحیت کارشناسی رسمی اخذ شده خود، مسئولیت کارشناسی را قبول نماید و چنانچه انجام کارشناسی را خارج از حدود صلاحیت خود تشخیص داد، بلافاصله ادامه کار را متوقف و مراتب را کتباً به سازمان استان و مرجع درخواست کننده یا متقاضی کارشناسی اطلاع دهد.
 9.  در صورت قبول امر کارشناسی از انجام آن امتناع نورزد مگر در صورت داشتن عذر موجه و پس از اعلام آن به سازمان استان و اخذ تایید رئیس سازمان استان.
 10.  اسراری را که در خلال انجام کارشناسی از آنها مطلع می‌شود حفظ نماید.
 11.  قانون، آیین‌نامه و آیین نامه اجرایی ماده ۲۷ موضوع قانون، این دستورالعمل و ابلاغیه‌های وزارت راه و شهرسازی و شورای مرکزی را به طور کامل رعایت نماید.
 12.  از قبول هدیه یا هرگونه وجه یا امتیازی از مرجع درخواست کننده یا متقاضی کارشناسی و یا هر طرف دیگر ذینفع در نتیجه کارشناسی خودداری نماید.
 13. در دوران عدم اعتبار پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه کارشناسی، محرومیت ناشی از آرای قطعی قضایی یا شورای انتظامی از قبول کارشناسی خودداری نماید.

فصل هفتم: معرفی کارشناس رسمی ماده 27

ماده ۲۳-

سازمان استان فهرستی از اسامی کلیه کارشناسان رسمی ماده 27عضو خود را به تفکیک هر رشته و صلاحیت تهیه و به ترتیب الفبایی مرتب و اطلاعات آن را به هنگام نموده و در تارنمای رسمی سازمان منتشر می‌کند.

سازمان استان موظف است فهرست و مشخصات کارشناسان رسمی خود را هر ۶ ماه به روز نموده و به طور مقتضی در اختیار دستگاه‌های اجرایی، مراجع قضایی و شبه قضایی در سطح استان قرار دهد.

ماده ۲۴-

پس از درخواست کتبی مراجع درخواست کننده یا اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی خدمات کارشناسی، معرفی کارشناس یا کارشناسان رسمی منتخب از طریق سامانه ارجاع خدمات مهندسی و بر اساس نظام نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزارت راه و شهرسازی می‌رسد.

ماده ۲۵-

در صورت اجرای کار سوی مراجع قضایی و شبه قضایی، ضوابط و مقررات مرتبط با آیین دادرسی ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۲۶-

ابلاغ قرار کارشناسی به کارشناس یا کارشناسان رسمی ماده 27 منتخب، پس از توزیع حق‌الزحمه علی الحساب یا قطعی از طرف متقاضی کارشناسی در حساب سازمان استان، به وسیله رئیس یا به نحو مصوب هیئت مدیره سازمان استان انجام می‌گیرد.

ماده ۲۷-

چنانچه کارشناس رسمی معرفی شده برای انجام کارشناسی خود نیاز به استفاده از ابزار، لوازم، نرم افزارها، مدارک یا انجام آزمایش های ضروری یا استفاده از خدمات فنی و مشورتی متخصصان دیگر یا هزینه های الزامی دیگری مربوط به کارشناسی داشته باشد یا موضوع کارشناسی از مواردی باشد که برای آن تعرفه دستمزد کارشناسی تعیین نشده باشد، مراتب را همراه با برآورد هزینه به سازمان استان اعلام و پس از تایید مراتب توسط سازمان مذکور و تعهد پرداخت هزینه‌های اضافی مذکور از ناحیه متقاضی کارشناسی، نسبت به تهیه امکانات و یا استفاده از خدمات پیشنهادی اقدام می نماید.

فصل هشتم: فرآیند اعلام نظریه و پرداخت دستمزد کارشناسی

ماده ۲۸-

کارشناسی رسمی یا هیئت کارشناسان رسمی پس از اتمام کار کارشناسی، اصل نظریه را در دو نسخه به سازمان استان تسلیم می نماید، سازمان استان پس از ثبت نظریه و حصول اطمینان نسبت به رعایت مقررات و الزامات مربوط به انجام کارشناسی ( صرفا از جنبه فرآیندی و بدون دخالت در ماهیت نظریه اعلامی کارشناس رسمی ماده 27)، نسخه‌ای از آن را به مرجع متقاضی درخواست کننده تسلیم و نسخه دوم را در سوابق کارشناس مربوطه ضبط و ظرف حداکثر ۱۰ روز کاری نسبت به پرداخت حق الزحمه کارشناسی کارشناسان پس از کسر کسورات قانونی موضوع ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون، اقدام می نماید.

ماده ۲۹-

کارشناس رسمی حق واگذاری موضوع کارشناسی به غیر را ندارد و نمی تواند انجام وظایف خود را به شخص ثالث ارجاع نماید. در صورت اقدام به این امر، علاوه بر پیگیری انضباطی تخلف در شورای انتظامی، هیچگونه حق الزحمه به وی یا به شخص ثالث تعلق نخواهد گرفت و نظریه کارشناسی ارائه شده نیز فاقد اعتبار خواهد بود.

ماده ۳۰-

تعرفه و دستمزد کارشناسی رسمی بر اساس ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۷ قانون تعیین و بر اساس آن اقدام می گردد.

فصل نهم: تخلفات کارشناسی رسمی ماده 27

ماده ۳۱-

رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشناس رسمی در انجام امور محوله، بدوا حسب مورد به عهده شورای انتظامی استان یا شورای انتظامی هم عرض استان بوده که در چارچوب آیین نامه مربوط به آن رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد.

آرای شورا های مذکور، قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی می باشد، هرگونه محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال به کار مهندسی به منزله محرومیت از انجام کارشناسی رسمی خواهد بود.

ماده ۳۲-

تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی ماده 27 به قرار ذیل است:

 1.  عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.
 2.  توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.
 3. مسابقه و سهل انگاری در اظهار نظر، هرچند موثر در تصمیمات مراجع صلاحیتدار نباشد.
 4.  تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.
 5.  سوء رفتار و اعمال خلاف شئون حرفه ای.
 6.  نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر کارشناسی.
 7.  انجام کارشناسی و اظهار‌نظر با وجود جهات رد قانونی.
 8.  انجام کارشناسی و اظهار‌نظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است.
 9.  انجام کارشناسی و اظهار‌نظر بر خلاف واقع و مبتنی بر تبانی.
 10.  انجام کارشناسی و اظهار‌نظر با پروانه ای که اعتبار آن منقضی شده باشد.
 11. افشای اسرار و اسناد محرمانه.
 12. تقاضای افزایش وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین و دستورات مراجع صلاحیت دار.
 13. انجام کارشناسی و اظهار‌نظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی.
 14.  عدم رعایت هر یک از موارد مندرج در ماده ۲۳ این دستورالعمل.

تشخیص اهمیت و درجه تخلف و انطباق آن با هر یک از مصادیق تخلفات حرفه ای و انظباطی مندرج در ماده ۹۱ آیین‌نامه و مجازات لازم مندرج در ماده ۹۰ آیین نامه، حسب مورد به عهده شورای انتظامی استان، شورای انتظامی هم ارز و شورای انتظامی نظام مهندسی است و تکرار تخلف از هر نوعی که باشد، مستوجب مجازات شدیدتر خواهد بود.

فصل دهم: سایر مقررات

ماده ۳۳-

پروانه های کارشناسی که پیش از تصویب این دستورالعمل مطابق ضوابط و با رعایت کلیه تشریفات و ترتیبات قانونی زمان صدور صادر گردیده است، در هنگام تمدید، مطابق با عناوین این دستورالعمل و با حفظ حدود صلاحیت اعطا شده، قابل تمدید خواهد بود.

ماده ۳۴-

در راستای اجرای این دستورالعمل، وزارت راه و شهرسازی، سازمان ها و ادارات کل تابعه، سازمان، سازمان استانها، سازمان نظام کاردانی، سازمان نظام کاردانی استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می توانند در اجرای امور کارشناسی به جای کارشناسان رسمی دادگستری، با اولویت از خدمات کارشناسی رسمی ماده 27 موضوع این دستورالعمل استفاده نمایند.

ماده ۳۵-

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.

ماده ۳۶-

نظامنامه های مورد اشاره در این دستورالعمل حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، توسط مراجع تعیین شده تهیه و پس از تصویب وزارت راه و شهرسازی، توسط وزارت مذکور ابلاغ خواهد شد.

این دستورالعمل در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/ به تصویب وزیر راه و شهرسازی رسید و از تاریخ تصویب جایگزین «دستورالعمل نحوه انتخاب و معرفی کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان » مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۱۰ می‌گردد.

آموزشی رایگان کارشناس رسمی
پاسخ تشریحی نظام مهندسی مکانیک
پاسخ تشریحی نظام مهندسی مکانیک

سایر مقالات

دیدگاه های شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت صدها آموزش رایگان در اپلیکیشن آکادمی مهندس کریمی دریافت اپلیکیشن
error: Content is protected !!