ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان

تاریخ انتشار

2 مرداد 1400

تعداد مشاهده

180 نفر

ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان

به گزارش دپارتمان آزمون های تخصصی آکادمی مهندس کریمی، ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان برای کاربران توضیح داده شده است

در این مقاله، به معرفی ارکان اصلی سازمان نظام مهندسی ساختمان که تعداد قابل توحهی از سوالات آزمون نظام مهندسی برق از آن مطرح می شود ارایه شده است.

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

فصل دوم : تشکیلات، ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان ، وظایف و اختیارات سازمان:

ماده 5: ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان عبارتست از هر یک از سازمان استان ها، هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ، رئیس سازمان نظام مهندسی و شورای انتظامی نظام مهندسی

 

ماده 6: برای تشکیل سازمان استان، وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک باشند

ضروری است.

 

ماده 8: هر سازمان نظام مهندسی استان دارای مجمع عمومی، هيئت مديره نظام مهندسی ، شوراي انتظامي و بازرسان است .و محل استقرار دائم دفتر مركزي آن در  مركز استان مي باشد. سازمان هاي استان مي توانند در ساير شهرهاي استان و همچنين درمناطق مختلف شهرهاي بزرگ مركز استان  در صورت پيشنهاد شوراي مركزي و تصويب وزير مسكن و شهرسازي، در مركز استان هاي مجاوري كه در آنها سازمان استان تأسیس نشده باشد، دفاتر نمايندگي داير نموده و انجام تمام يا بخشي از وظايف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول كنند.

 

ماده 9: مجمع عمومي سازمان نظام مهندسی استان از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي عضو داراي حق رأي سازمان كه منحصر به دارندگان مدرك  تحصيلي در رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان و رشته هاي مرتبط است، تشكيل مي شود. و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

الف: انتخاب اعضاي هيئت مديره.

ب : استماع گزارش عملكرد ساليانه هيئت مديره و اعلام نظر نسبت به آن.

ج : بررسي و تصويب ترازنامه سالانه سازمان استان و بودجه پيشنهادي هيئت مديره.

د : تعيين و تصويب حق وروديه و حق عضويت سالانه اعضا و ساير منابع درآمد براي سازمان بر اساس پيشنهاد هيئت مديره.

ه : بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آئين نامه هاي مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحيت مجمع

عمومي مي باشد.

تبصره 1:  جلسات مجمع عمومي بطور عادي سالي يكبار و بطور فوق العاده به تعداد دفعاتي كه توسط مجمع عمومي در اجلاس عادي  تعيين مي شود، به دعوت هيئت مديره تشكيل مي شود. هيئت مديره سازمان نظام مهندسی ملزم به دعوت از نمايندگان وزير مسكن و شهرسازي جهت شركت در جلسات مجمع عمومي مي باشد و جلسات ياد شده با رعايت ساير شرايط، مشروط به انجام دعوت ياد شده رسميت خواهد يافت.

تبصره 2: در صورت تصويب هيئت مديره سازمان نظام مهندسی استان، نمايندگان اشخاص حقوقي عضو سازمان ميتوانند به عنوان ناظر به جلسات مجمع عمومي دعوت شوند و در آن حضور يابند.

تبصره 3: بازرسان در اولين جلسه فوق العاده مجمع عمومي و به پيشنهاد هيئت مديره تعيين مي شوند.

 

ماده 10: هر يك از سازمان هاي استان داراي هيئت مديره اي خواهد بود كه از بين اعضاي داوطلب واجد شرايط در رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضاي هيئت مديره بلامانع است.

 

ماده 12: تعداد اعضاي اصلي هيئت مديره سازمان نظام مهندسی استانها بين 5 و 25 نفر متناسب با تعداد اعضا به تفكيك رشته هاي اصلي خواهد بود.

تبصره: در هر يك از رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان كه نماينده يا نمايندگاني در هيئت مديره سازمان استان ها دارند، يك نفر به عنوان عضو علی البدل هيئت مديره انتخاب خواهد شد.

نحوه شركت اعضاء علي البدل در جلسات هيئت مديره در آیين نامه اجرايي اين قانون معين خواهد شد.

 

ماده 13: هيئت اجرايي انتخابات كه حسب مورد در هر استان متشكل از 3 تا 7 نفر از اعضاي سازمان است با نظارت وزارت مسكن و شهرسازي وظيفه برگزاري انتخابات را به عهده دارد. چگونگي انتخاب و تشكيل هيئت اجرايي و اختيارات و وظايف هيئت ياده شده به شرح مندرج در آیين نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.

تبصره 1: هيئت اجرايي انتخابات موظف است صلاحيت داوطلبان عضويت در هيئت مديره را ازمراجع صلاحيت دار استعلام و بررسي  نمايد.

تبصره 2: اولين دوره انتخابات هيئت مديره بوسيله وزارت مسكن و شهرسازي برگزار مي شود.

 

ماده 14: هيئت مديره سازمان استان نماينده آن سازمان بوده و داراي هيئت رئيسه اي متشكل از يك رئيس، دو نائب رئيس و يك دبير براي انجام وظايف خود به ترتيب مندرج در آیين نامه اجرايي خواهد بود، و مي تواند به تعداد لازم كميسيون هاي تخصصي و دفاتر نمايندگي تأسيس نمايد. تفويض اختيار هيئت مديره به اين كميسيون ها و نمايندگي ها از مسئوليت آن هيئت نمي كاهد. رئيس هيئت مديره، رئيس سازمان استان نيز محسوب مي شود.

 

ماده 17: هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از يك نفر  حقوقدان به معرفي رئيس دادگستري استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام كه به معرفي هيئت مديره و با حكم شوراي مركزي سازمان نظام مهندسان ساختمان براي مدت 3 سال منصوب  مي شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسيدگي بدوي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه اي و انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردان هاي فني بعهده شوراي ياد شده است. چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازات هاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام مهندسي در آیين نامه اجرايي تعيين مي شود.

 

ماده 18: هر سازمان استان حسب مورد داراي يك يا چند بازرس مي باشد كه موظفند در چارچوب قانون و آیين نامه اجرايي آن و آیين نامه مالي سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسيدگي و گزارشهاي لازم را جهت ارائه به مجمع عمومي تهيه نمايند و نيز تمامي وظايف و اختياراتي را كه به موجب قوانين و مقررات عمومي بعهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مكلفند نسخه اي از گزارش خود را پانزده روز پيش از تشكيل مجمع عمومي به هيئت مديره تسليم كنند. بازرسان با اطلاع هيئت مديره حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك سازمان را دارند بدون اينكه در عمليات اجرايي دخالت كنند و يا موجب وقفه در عمليات سازمان شوند.

 

ماده 19: به منظور هماهنگي در امور سازمانهاي استان هيئت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان كه از اين پس به اختصار هيئت  عمومي خوانده ميشود از كليه اعضاي اصلي هيئت مديره سازمانهاي استان در سطح كشور تشكيل مي شود. هيئت عمومي هر سال يكبار يك جلسه عادي با حضور نماينده وزير مسكن و شهرسازي خواهد داشت و اولين جلسه عادي آن پس از انتخاب و آغاز بكار هيئت مديره سازمان هاي استان در دو سوم استانهاي كشور (كه بايد دربرگيرنده تمام سازمان هايي كه داراي 700 نفر عضو يا بيشتر  هستند، باشد) به دعوت وزارت مسكن و شهرسازي و جلسات بعد با دعوت شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان كه از اين پس به اختصار شوراي مركزي خوانده ميشود، تشكيل مي شود. جلسات فوق العاده هيئت عمومي بنا به تصميم آخرين جلسه عادي آن هيئت  و يا به تقاضاي دوسوم اعضاي شوراي مركزي و يا دعوت وزير مسكن و شهرسازي تشكيل خواهد شد.

وظايف و اختيارات هيئت عمومي بشرح زير است:

الف: انتخاب افراد واجد شرايط عضويت در شوراي مركزي به ميزان حداقل دو برابر تعداد موردنياز در هر رشته (با قيد اصلي و علي البدل) جهت معرفي به وزير مسكن و شهرسازي، براي انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل شوراي ياد شده از ميان آنها. و …

 

ماده 20: شوراي مركزي متشكل از 25 نفر عضو اصلي و 7 نفر عضو علي البدل با تركيب رشته هاي ياد شده در آیين نامه است كه از بين اعضاي هيئت مديره سازمان هاي استان معرفي شده از سوي هيئت عمومي و توسط وزير مسكن و شهرسازي براي مدت 3 سال انتخاب مي شوند. اعضاي شوراي مركزي بايد علاوه بر عضويت در هيئت مديره سازمان استان، خوشنام و داراي سابقه انجام كارهاي طراحي يا اجرايي يا علمي و تحقيقي و آموزشي برجسته و ارزنده باشند.

 

ماده 22:  شوراي مركزي داراي هيئت رئيسه اي است متشكل از يك رئيس و دو دبير اجرايي و دو منشي كه دبيران و منشي ها با اكثريت آراء از بين اعضاء انتخاب مي شوند. شوراي مركزي براي تعيين رئيس شورا، سه نفر را به وزير مسكن و شهرسازي پيشنهاد مي كند و وزير ياد شده يك نفر را به عنوان رئيس شوراي مركزي كه رئيس سازمان نيز محسوب مي شود، جهت صدور حكم به رئيس  جمهور معرفي مي نمايد. دوره تصدي رئيس سازمان سه سال و دوره مسئوليت ساير اعضاي هيئت رئيسه يك سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع مي باشد.

 

ماده 23: مسئوليت اجراي تصميمات شوراي مركزي و مسئوليت اجرايي و نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين المللي با رئيس سازمان است.

 

ماده 24: شوراي انتظامي نظام مهندسي از چهار نفر عضو سازمان كه دو نفر با معرفي وزير مسكن و شهرسازي و دو نفر ديگر با معرفي شوراي مركزي سازمان و يك حقوقدان با معرفي رياست قوه قضائيه تشكيل مي شود. نظرات شوراي انتظامي نظام مهندسي با اكثريت سه رأي موافق قطعي و لازم الاجرا است.

 

آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده 41: به منظور تأمين مشاركت هر چه وسيع تر مهندسان در انتظام امور حرفه اي خود و تحقق اهداف قانون در سطح كشور سازماني تحت عنوان سازمان نظام مهندسي ساختمان تشكيل مي شود. اركان سازمان متشكل است از نظام مهندسي استان، هيئت عمومي، شوراي مركزي، رئيس سازمان و شوراي انتظامي نظام مهندسي

 

ماده 42: سازمان و نظام مهندسي استان ها داراي شخصيت حقوقي مستقل و غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي مي باشند

 

ماده 43: براي تشكيل نظام مهندسي استان، وجود حداقل 50 داوطلب عضويت از بين مهندسان مقيم حوزه آن استان كه واجد شرايط مقرر در ماده 6 قانون و تبصره هاي آن باشند، ضروري است.

تبصره: عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي در رشته هاي اصلي و اشخاص حقيقي در رشته هاي مرتبط در نظام مهندسي. استان بلامانع است ولي در مجامع عمومي فقط اشخاص حقيقي عضو، حق راي دارند.

 

ماده 51 : اركان نظام مهندسي استان به شرح زير تعيين مي شود:

الف: مجمع عمومي،

ب: هيئت مديره،

ج: بازرسان،

د: شوراي انتظامي استان.

محل استقرار دائم آن در مركز استان است و مي تواند در ساير شهرها و همچنين مناطق مختلف شهرهاي بزرگ استان دفاتر نمايندگي داير و انجام تمام يا بخشي از وظايف مستمر خود را در حوزه مربوط به آن دفاتر محول نمايد.

 

الف: مجمع عمومي:

ماده 52: مجمع عمومي نظام مهندسي استان از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي عضو نظام مهندسي استان داراي مدارك تحصيلي در رشته هاي اصلي يا رشته هاي مرتبط و كارت عضويت معتبر، كه اصالتاً يا وكالتاً حق رأي دارند تشكيل مي شود.

تبصره 1: هر عضو حقیقی نظام مهندسی استان می تواند حداکثر از دو عضو دیگر برای حضور در مجمع عمومی و دادن رای وکالت بگیرد. وکالت نامه باید در دفتر اسناد رسمی یا حداقل بیست و چهار ساعت قبل در سازمان استان تنظیم و امضا شده باشد. اعضایی که حق رأی خود را تفویض می کنند باید کارت عضویت خود را برای حضور در مجمع عمومی ضمیمه وکالت نامه کنند و نمی توانند جداگانه در مجمع عمومی و رای گیری شرکت نمایند.

تبصره 2: در استان هايي كه هنوز سازمان نظام مهندسي ساختمان به موجب قانون آزمايشي تشكيل نشده باشد، به منظور برگزاري اولين دوره انتخابات، سازمان مسكن و شهرسازي استان، كارت عضويت موقت با حداكثر مدت اعتبار يكسال صادر خواهد كرد.

تبصره۳: نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی طبق شیوه نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی توسط هیئت عمومی تصویب و توسط وزیر راه و شهرسازی تأیید می شود.

 

ماده 53: جلسات مجمع عمومي به دعوت هيئت مديره در موارد زير تشكيل مي شوند:

الف- جلسات مجمع عمومي به طور عادي سالي يكبار

ب – جلسات مجمع عمومي به طور فوق العاده به تعداد دفعات و در زمان هايي كه در جلسه عادي تعيين مي شود و يا در مواردي كه

وزارت مسكن و شهرسازي و يا بازرس (بازرسان) و يا با تصويب شوراي مركزي و يا دو سوم اعضاي هيئت مديره و يا حداقل بيست درصد اعضاي نظام مهندسي استان تشكيل آن را از هيئت مديره خواستار مي شوند.

تبصره 1: در مواردي كه اشخاص و مراجع مذكور در بند (ب) درخواست تشكيل مجمع عمومي به طور فوق العاده را نمايند، هيئت مديره مكلف است به فاصله حداكثر 45 روز نسبت به تشكيل جلسه مجمع عمومي اقدام نمايد. درصورت استنكاف هيئت مديره از تشكيل جلسه مجمع عمومي در مدت مذكور بازرس (بازرسان) مكلفند با اطلاع وزارت مسكن و شهرسازي اقدامات لازم به

منظور تشكيل جلسه مجمع عمومي به عمل آورند.

تبصره 2: هيئت مديره ملزم به دعوت از نماينده وزير مسكن و شهرسازي جهت شركت در جلسات مجمع عمومي است و جلسات ياد شده با رعايت ساير شرايط، مشروط به انجام دعوت مذكور رسميت خواهد يافت.

تبصره 3: نمايندگان اشخاص حقوقي عضو نظام مهندسي استان مي توانند به عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومي حضور يابند.

 

 

ماده 54: دعوت به تشكيل جلسات مجمع عمومي بايد حداقل 30 روز قبل از تشكيل جلسه از طريق دو نوبت آگهي در روزنامه كثيرالانتشار و در صورت لزوم از طريق دعوتنامه و يا به وسيله رسانه هاي گروهي و جمعي ديگر به اطلاع اعضاء برسد. در آگهي و يا دعوتنامه و يا اطلاعيه هاي مزبور بايد روز و ساعت و محل تشكيل و دستور جلسه قيد شود.

 

ماده 56: مجمع عمومي توسط هيئت رئيسه موقت مركب از مسن ترين عضو به عنوان رئيس سني و جوانترين عضو به عنوان منشي و دو ناظر كه با رأي اعضاي حاضر انتخاب ميشوند، تشكيل مي گردد. هيئت رئيسه اصلي مجمع عمومي استان از بين اعضاي داوطلب و با رأي اعضاي حاضر در مجمع عمومي، با اكثريت نسبي انتخاب خواهند شد. هيئت رئيسه اصلي

مجمع عمومي مركب از رئيس و يك منشي و دو ناظر خواهد بود.

از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صورت جلسه اي در سه نسخه توسط منشي تدوين و پس از امضاي هيئت رئيسه مجمع عمومي، به رؤيت و امضاي بازرس (بازرسان) سازمان استان مي رسد و نسخ آن به ترتيب به دبيرخانه نظام مهندسي استان، سازمان مسكن و شهرسازي استان و دفتر شوراي مركزي ارسال مي شود

 

ماده 57: وظايف و اختيارات مجمع عمومي اعم از اينكه به طور عادي يا فوق العاده تشكيل شده باشد به شرح زير است:

الف: انتخاب اعضاي هيئت مديره.

ب: انتخاب بازرس يا بازرسان اصلي و علي البدل.

و …

 

ب : هـیـئـت مـدیـره

ماده 58 : هر يك از نظام مهندسي استان ها داراي هيئت مديره اي خواهد بود كه از بين اعضاي داوطلب در رشته هاي اصلي براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضاي هيئت مديره بلامانع است.

 

 ماده 62:  ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت هیئت مدیره، ﻫﻴئت اﺟﺮاﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺮﻛﺐ از 3 تا 7 ﻋﻀﻮ نظام ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 7  ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ شد. ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي هیئت اﺟﺮاﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن هایی که تا 2000 عضو دارﻧﺪ 3 ﺗﺎ 5 نفر و تا 5000 عضو 5 تا 7 نفر، و بیش از آن 7 نفر خواهد بود. هیئت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت

وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻋﻀﺎي ﻫﻴئت اﺟﺮاﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﻜﻦ و شهرسازی استان، به تعداد 2 برابر مورد نیاز از اعضای نظام مهندسی استان را انتخاب می نماید. و آﻧﻬﺎ از ﺑﻴﻦ ﺧﻮد نصف اﻋﻀﺎء را ﺑﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ آراء ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻴئت اﺟﺮاﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﻜﻦ و  ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﺘﺎن اﻋﻼم ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻫﻴئت اﺟﺮاﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻬﺎرﻣﺎه ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم ﻫﺮ دوره ﻫﻴئت ﻣﺪﻳﺮه اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه: وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اوﻟﻴﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻫﻴئت اﺟﺮاﻳﻲ انتخابات ا را رأﺳﺎ ز ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎي اﺳﺘﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ .

 

ماده63: اﻋﻀﺎي ﻫﻴئت اﺟﺮاﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ، از ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﻳﻚ رﺋﻴﺲ، ﻳﻚ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ و ﻳﻚ ﻣﻨﺸﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد و ﺟﻠﺴﺎت آن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دوﺳﻮم اﻋﻀﺎء رﺳﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت آن ﺑﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ آراي ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻴئت اﺟﺮاﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه: اﻋﻀﺎي ﻫﻴئت اﺟﺮاﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎﻣﺰد ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻫﻴئت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

ﻣﺎده64: ﻫﻴئت اﺟﺮاﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم و ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﻘﺘﻀﻲ، آﮔﻬﻲ و اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ :

اﻟﻒ:  اﻋﻼم ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻫﻴئت ﻣﺪﻳﺮه

ب:  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺒﻮل ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﺎﻣﺰدي ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻫﻴئت ﻣﺪﻳﺮه ﻛﻪ ﻣﺪت آن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 15 روز از ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ.

پ:  اﻋﻼم ﻧﺸﺎﻧﻲ و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻫﻴئت اﺟﺮاﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داوﻃﻠﺒﻴﻦ .

ت: درج ﻣﺪارﻛﻲ ﻛﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻫﻤﺮاه ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ث:  ﺗﻌﻴﻴﻦ روز و ﺳﺎﻋﺖ و ﻣﺤﻞ ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻳﻚ روز اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻈﺎرت دﺳﺘﮕﺎه .

ج:  اﻋﻼم ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﻫﻴئت ﻣﺪﻳﺮه در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ و ﮔﺮوه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول آیین ﻧﺎﻣﻪ 61 اﻳﻦ ﻣﺎده.

و …

 

ماده 71: ﻫﻴئت ﻣﺪﻳﺮه ﻛﻪ از اﻋﻀﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد، در اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ از ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﻳﻚ رﺋﻴﺲ، دو ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ و ﻳﻚ دﺑﻴﺮ را به ترتیب و به طور مجزا با اکثریت آرای نسبی اعضای اصلی هیئت مدیره، ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. و ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎب آنها در ﺳﺎل هاي ﺑﻌﺪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ هیئت رﺋﻴﺴﻪ از ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﻳﻚ ﻧﻔﺮ را ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ هیئت مدیره به سمت خزانه دار منصوب می نماید.

ﺗﺒﺼﺮه 1:  رﺋﻴﺲ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻮده، و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﻳﺎد ﺷﺪه در ﻳﻜﻲ از ادارات دوﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮاﺟﻊ ﻳﺎد ﺷﺪه ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺷﺨﺺ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 2: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آراي ﻣﺄﺧﻮذه در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻋﻀﺎي هیئت رﺋﻴﺴﻪ ﻣﺴﺎوي ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻀﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد، و ﻳﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﻳﺎ ﺣﺠﺮ ﻳﺎ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﺎ ﻟﻐﻮ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻋﻀﺎي هیئت رﺋﻴﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ، ﻇﺮف ﻳﻚ ﻣﺎه  ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد هیئت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺷﻮراي ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻳﻚ ﻣﺎه ﻋﻀﻮ ﻳﺎ اﻋﻀﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ را از ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎي هیئت ﻣﺪﻳﺮه ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ج) بازرس و بازرسان:

ماده 81: هر نظام مهندسي استان كه تا 1000 عضو داشته باشد يك بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل، و از 1001 عضو تا 5000 عضو 2 بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل و از 5001 عضو و بيشتر 3 بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل خواهد داشت. بازرسان نبايد عضو هيئت مديره يا شوراي انتظامي استان باشند و حداقل بايد 10 سال سابقه كار داشته متعهد و خوشنام باشند. به منظور انتخاب بازرسان، هيأت مديره اسامي دو برابر تعداد بازرسان اصلي و علي البدل واجد شرايط را از بين اعضاي نظام مهندسي استان انتخاب و به اولين جلسه مجمع عمومي كه بعد از انتخاب هيئت مديره تشكيل مي شود پيشنهاد مي نمايد. حائزين اكثريت آراء به ترتيب نفرات اول به عنوان بازرس يا بازرسان اصلي و نفر بعدي به عنوان بازرس علي البدل براي مدت 2 سال انتخاب مي شوند.

 

د) شوراي انتظامي استان:

ماده 83 : هر يك از نظام مهندسي استان ها داراي يك شوراي انتظامي استان خواهد بود. تعداد اعضاي شوراي انتظامي استان در استان هايي كه تعداد اعضاي نظام مهندسي استان تا 1000 نفر باشد از سه عضو و بيش از 1000 نفر از پنج عضو تشكيل مي شود. یك عضو شوراي انتظامي استان توسط رئيس دادگستري استان، و بقيه از بين اعضاي خوشنام نظام مهندسي استان توسط هيئت مديره براي مدت سه سال انتخاب، و به شوراي مركزي جهت صدور حكم عضويت در شوراي انتظامي استان معرفي مي شوند.

 

ماده84: شوراي انتظامي استان در اولين جلسه از بين خود يك رئيس و يك نائب رئيس براي مدت يك سال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنها پس از انقضاي هر دوره يك ساله بلامانع خواهد بود. جلسات شوراي انتظامي استان با حضور دو سوم از اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراي حاضر در جلسه معتبر است.

 

ماده 85: شوراي انتظامي استان مرجع رسيدگي به شكايات و دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه اي، انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردانهاي فني عضو نظام مهندسي استان و يا دارندگان پروانه اشتغال مي باشد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، اعم از صاحب كار، زيانديده از تخلف، دستگاهها و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت يا غيردولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي، شهرداري ها و مؤسسات عمومي و بطور كلي هر شخصي كه در مورد هر يك از اعضاي نظام مهندسي استان يا دارنده پروانه  اشتغال شكايتي در مورد تخلفات انضباطي، انتظامي و يا حرفه اي وي نداشته باشد، ميتواند شكايت خود را به طور كتبي و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارك مربوط به دبيرخانه نظام مهندسي استان ارسال يا تحويل نمايد.

تبصره 1: رسيدگي به تخلفات اشخاصي كه بر اساس قوانين قبلي داراي پروانه اشتغال هستند ولي هنوز عضويت نظام مهندسي استان را دارا نمي باشند، در صلاحيت شوراي انتظامي استان است.

تبصره 2: در صورتيكه مشتكي عنه عضو نظام مهندسي استان ديگري غير از نظام مهندسي استان واصل كننده شكايت باشد، نظام مهندسي استان محل موقع تخلف صالح براي رسيدگي به شكايت است

تبصره 3: به شكايات واصل شده كه بدون امضا و نام و نشاني كامل شاكي باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تبصره 4: هيئت مديره مي تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، بدون دريافت شكايت، رأساً نيز به شوراي انتظامي استان اعلام شكايت كند.

 

ماده 86: دبيرخانه نظام مهندسي استان كه دبيرخانه شوراي انتظامي استان نيز محسوب مي شود، كليه شكايات واصل شده را در دفتر  مخصوصي ثبت و پس از تشكيل پرونده و ضميمه نمودن سوابق عضويت مشتكي عنه با رعايت نوبت، تعيين وقت نموده و به شوراي انتظامي استان تسليم مي نمايد. موارد خارج از نوبت به تشخيص رئيس شوراي انتظامي استان تعيين خواهد شد.

تبصره : كليه مكاتبات و تصميمات و آراء شوراي انتظامي استان با امضاي رئيس يا نائب رئيس شوراي انتظامي استان از طريق همين دبيرخانه انجام و ابلاغ خواهد شد.

 

فصل ششم: شوراي انتظامي نظام مهندسي

ماده 95 : شوراي انتظامي نظام مهندسي مرجع تجديد نظر آراء صادر شده از شوراي انتظامي استان هاست و داراي پنج عضو مي باشد و اعضاي آن براي مدت سه سال به شرح زير منصوب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

الف: يك عضو حقوقدان به معرفي رياست قوه قضائيه.

ب: دو عضو به معرفي وزير مسكن و شهرسازي.

ج: دو عضو به معرفي شوراي مركزي.

جلسات شوراي انتظامي نظام مهندسي با حضور حداقل دوسوم اعضا رسميت يافته و آراي صادر شده با 3 رأي موافق معتبر خواهد بود.

 

ماده 96: شوراي انتظامي نظام مهندسي در اولين جلسه از بين خود يك رئيس، يك نائب رئيس و يك دبير براي مدت يك سال انتخاب مي نمايد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

 

فصل هفتم: هيئت عمومي

ماده 102: در اجراي ماده ( 19 ) قانون به منظور ايجاد هماهنگي در امور نظام مهندسي استان ها، هيئت عمومي متشكل از اعضاي هيئت مديره ها در سطح كشور، تشكيل مي شود. جلسات عادي هيئت عمومي با دعوت رئيس سازمان از اعضاي هيئت مديره ها سالي يك بار با حضور نماينده وزير مسكن و شهرسازي تشكيل مي شود. در دعوتنامه تاريخ، محل و دستور جلسه بايد قيد شود.

تبصره: اولين جلسه عادي هيئت عمومي پس از انتخاب و آغاز به كار هيئت مديره ها در دو سوم استانهاي كشور مشروط بر اينكه در برگيرندة تمام نظام مهندسي استان هايي كه داراي 700 نفر عضو يا بيشتر هستند باشد، به دعوت وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل خواهد شد.

 

ماده 105: اداره جلسات هيئت عمومي به عهده رئيس جلسه و در غياب او به عهده نائب رئيس است. طرح دستور جلسه و تنظيم صورت مذاكرات و تصميمات به عهده دبير و نظارت در حصول اكثريت در رأي گيري مصوبات به عهده ناظر خواهد بود. تصميمات جلسه با آراي اكثريت نصف به علاوه يك عده حاضر در جلسه معتبر مي باشد.

 

ماده 107: وظايف و اختيارات هیئت عمومي به شرح زير تعيين مي شود:

الف: انتخاب افراد واجد شرايط عضويت در شوراي مركزي به ميزان حداقل دو برابر تعداد موردنياز در هر رشته با قيد اصلي و

علي البدل و معرفي به وزير مسكن و شهرسازي به منظور انتخاب نمودن اعضاي اصلي و علي البدل شوراي مركزي از بين آنها.

و ….

 

فصل هشتم : شورای مرکزی

 ماده 108: شوراي مركزي متشكل از 25 عضو اصلي و 7 عضو علي البدل با تركيب رشته هاي اصلي طبق جدول زير مي باشد، كه از بين دو برابر افراد معرفي شده به وسيله هيئت عمومي در هر رشته با قيد اصلي و علي البدل توسط وزير مسكن و شهرسازي انتخاب مي شوند. اعضاي شوراي مركزي بايد علاوه بر داشتن عضويت در هيئت مديره خوشنام و داراي سابقه انجام كارهاي طراحي، اجرايي، علمي، تحقيقي يا آموزشي برجسته و ارزشمند و فاقد محكوميت انتظامي از درجه 3 به بالا در 5 سال گذشته باشند.

تبصره: اعضاي هيئت مديره كه به عضويت شوراي مركزي انتخاب مي شوند، مي توانند همچنان در عضويت نظام مهندسي استان خود باقي نيز بمانند.

 

ماده 109: مدت عضويت اعضاي شوراي مركزي سه سال است. تجديد انتخاب اعضاي شوراي مركزي در صورت بقاي شرايط لازم، در دوره هاي بعد بلامانع است.

 

ماده 110: شوراي مركزي داراي هيئت رئيسه اي متشكل از يك رئيس و دو دبير اجرايي و دو منشي مي باشد كه دبيران و منشي ها با اكثريت آراء از بين اعضاي شوراي مركزي انتخاب مي شوند و دوره مسئوليت آنها يكساله و انتخاب مجدد ايشان بلامانع است. رئيس شوراي مركزي نيز به شرح مندرج در ماده 115 اين آیين نامه منصوب مي شود.

 

فصل نهم: رئیس سازمان

ماده 115:  شوراي مركزي در اولين جلسه خود كه به دعوت وزير مسكن و شهرسازي و به رياست وي در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل مي شود، از ميان خود سه نفر را به منظور تعيين رئيس شوراي مركزي به وزير مسكن و شهرسازي پيشنهاد مي نمايد و وزير مسكن و شهرسازي از بين آنها يك نفر را بعنوان رئيس شوراي مركزي كه رئيس سازمان نيز محسوب مي شود. جهت صدور حكم به رئيس جمهور معرفي خواهد نمود دوره تصدي رئيس شوراي مركزي مدت 3 سال است و انتخاب مجدد او مشروط به تحقق شرايط فوق بلامانع مي باشد.

محاسبات طراحی
کلاس افلاین کارشناس رسمی تاسیسات کارخانجات
کارشناس رسمی افلاین تاسیسات ساختمان
کلاس افلاین

سایر مقالات

دیدگاه های شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت صدها آموزش رایگان در اپلیکیشن آکادمی مهندس کریمی دریافت اپلیکیشن
error: Content is protected !!