افزایش 25% تعرفه خدمات مهندسی در سال 1400

به گزارش دپارتمان آزمون های تخصصی آکادمی مهندس کریمی، افزایش 25% تعرفه خدمات مهندسی در سال 1400 اعلام شد مصوبات یکصد و هشتمین جلسه هشتمین دوره هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران بند 10 دستور جلسه، با موضوع اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش تعرفه خدمات مهندسی در سال 1400 در صدر دستور جلسه قرار […]

error: Content is protected !!