الزام به استفاده از سیستم بلک اوت

الزام به استفاده از سیستم بلک اوت

به گزارش دپارتمان آزمون های تخصصی آکادمی مهندس کریمی، الزام به استفاده از سیستم بلک اوت تصویب شد. سندیکای محترم صنایع آسانسور و پله برقی سندیکای محترم صنایع آسانسور و پله برقی اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی و خدمات وابسته موضوع: الزام به استفاده از سیستم بلک اوت و نصب سیستم نجات اضطراری (Black […]

error: Content is protected !!