زمان برگزاری آزمون کارشناسی رسمی

زمان برگزاری آزمون کارشناسی رسمی

در این مقاله، در مورد تاریخ برگزاری آزمون کارشناسی رسمی دادگستری و قوه قضاییه اطلاعات کاملی ارایه خواهد شد.   برنامه زمان بندی طبق قانون، آزمون کارشناسی رسمی، هر سال حداقل یک بار باید برگزار شود، در صوریتکه به هر دلیل در یک سال برگزار نشد، سال بعد باید دو بار برگزار شود.   سامانه […]

error: Content is protected !!