روز‌
ساعت
دقیقه‌
ثانیه‌

تکالیف کلاس طراحی تاسیسات برقی با اتوکد

تاریخ انتشار

15 مرداد 1402

تعداد مشاهده

54 نفر

تکالیف کلاس طراحی تاسیسات برقی با اتوکد

مهندس عزیزم سلام

 

ارسال تکالیف

تکالیف کلاس طراحی شما در داخل این لینک آپلود شده و شما موظف هستید، تکلیف هر فصل را تا قبل از جلسه بعد از طریق چت اپلیشکن آکادمی مهندس کریمی، برای مهندس سیدی ارسال نمایید.

 

فایل های پروژه های انجام شده

دانلود فایل

 

فایل های اولیه

پروژه تدریس شده در دوره

برای دانلود فایل IPT کلیک کنید

 

فصل اول. آموزش اتوکد

برای دانلود تکلیف فصل اول کلیک کنید

تمرین 1: پلان داده شده را کپی کرده، سپس اندازه‌ی آن‌را دو برابر کنید.

تمرین2: در محیط اتوکد، لایه‌ای به نام روشنایی ایجاد کرده و تنظیمات خط را به صورت رنگ قرمز، خط چین و سایز 0.50 تعریف کنید.

تمرین3: درهای وروی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را بلاک کرده و یک نام دلخواه برای آن تعیین کنید.

تمرین4: نماد آسانسور را به رنگ نارنجی تغییر دهید.

تمرین 5: خطوط اضافی در نقطه‌ی A را پاک کنید.

تمرین 6: پلان را کپی کرده، سپس آن‌را 90 درجه به راست بچرخانید.

تمرین7: محیط حیاط را با هاشور دلخواه پر کنید.

تمرین8: از شکل خروجی PDF گرفته و با نام دلخواه بر مسیر Desktop ذخیره نمایید.

تمرین9: اشکالات موجود در PDF را بررسی کرده و آن (آن‌ها) را رفع نمایید.

 

فصل دوم. پلان

برای دانلود فایل تکالیف فصل دوم کلیک کنید

تمرین 1 : جزئیات پلان را توضیح دهید. )نوع پارکینگ، جهت ورودی ساختمان از نظر شمالی و یا جنوبی(، تعداد واحد در طبقات،
محل قرارگیری راهپله و نوع آن و …
تمرین 2 : در پلان طبقات، با توجه به مبلمان، کاربری هر فضا را مشخص نمایید. ) کلمات فارسی با نرمافزار IPT تایپ شده، سپس
در محیط اتوکد چسبانده شود.
تمرین 3 : در پلان طبقات، طول و عرض هر محیط را به طور جداگانه رسم کنید.
تمرین 4 : با توجه به ارتفاع داده شده در طبقات و بام، ارتفاع کف به کف هر طبقه و تعداد طبقات را بیابید.
تمرین 5 : پلان برش ساختمان را بر روی کاغذ یا محیط اتوکد رسم کنید. ) آسانسور تا بام توقف دارد.

 

فصل سوم. روشنایی

برای دانلود فایل تکلیف روشنایی کلیک کنید

تمرین :1 نحوهی سیمکشی کلید تبدیل را برای دو مصرفکننده رسم کنید.
تمرین:2 روشنایی سقفی پارکینگ، مجددا توسط دو کلید تایمر دار طراحی شود.
تمرین:3 در صورتیکه بخواهیم، 4 چراغ دیواری، از سه نقطه خاموش و روشن شوند، طراحی به چه صورت خواهد بود؟
تمرین:4 در شکل بالا نحوهی عبور سیم از تابلو مشاعات تا کلید و همچنین تا چراغها را نمایش دهید.
تمرین:5 با استفاده از دو کلید تکپل، طراحی روشنایی حیاط مجددا انجام گرفته و نحوهی سیمکشی بین تابلو تا کلیدها و کلیدها تا چراغها رسم شود.
تمرین:6 برای بخش روشنایی دیواری پارکینگ با استفاده از کلید تکپل، نحوه ی سیمکشی از تابلو به سرخط، از کلیدها به یکدیگر و همچنین از کلیدها به چراغها رسم شود.
تمرین7 : با انجام محاسبات الزم، نشان دهید مشکلی در اتصال همهی چراغهای سقفی و دیواری پارکینگ به یک سرخط وجود ندارد. ) میانگین دما 40 درجه سانتیگراد و تعداد کلیدهای مینیاتوری در یک ردیف در تابلو مشاعات بیش از 10 عدد میباشد).
تمرین8 : مثال 2 را مجددا در صورتیکه بین هر سه کلید مینیاتوری داخل تابلو مشاعات، به اندازهی یک کلید فاصله باشد، محاسبه نمایید.
تمرین:9 در شکل -48 3 ،از 4 کلید تبدیل استفاده شده است. کلیدهای تبدیل 1 و 2 برای کنترل روشنایی چراغهای A و B ، و کلیدهای تبدیل 3 و 4 برای کنترل روشنایی چراغ های C و D از دو ناحیه تعبیه شدهاند.
چهار کلید به یک سرخط متصل میباشند. طراحی سیمکشی روشنایی به چه صورت میباشد؟
تمرین:10 روشنایی راهپلهی 4 طرفه را به کمک کلید تایمردار طراحی نموده و رایزر دیاگرام آن را رسم کنید:
تمرین :11 رایزر دیاگرام روشنایی چاه آسانسور را رسم نمایید.
تمرین:12 رایزر دیاگرام روشنایی اضطراری راه پله را رسم نموده و با توجه به تعداد چراغهای اضطراری، تعداد سرخط الزم را محاسبه نمایید.
تمرین :13 اشکاالت موجود در رایزر دیاگرام 3-53 را رفع نموده و مجددا طراحی نمایید.

 

فصل چهارم. پریز

در صورت نیاز از پلانهای داده شده برای فصل روشنایی استفاده شود.

– توزیع برق برای یک ساختمان 5 طبقه که در هر طبقه دو واحد وجود دارد به چه صورت خواهد بود؟
-کنتور طبقات به صورت سه فاز است.
-سایز کابل ورودی به طور فرضی 10 میلیمتر مربع فرض شود.
2 – در صورتیکه تعداد کلیدهای مینیاتوری به هم چسبیده در یک ردیف در تابلویی هشت عدد باشد و تعداد دوازده پریز با
مصرف تقریبی هر کدام یک آمپر، به یک کلید مینیاتوری شانزده آمپر متصل باشد، آیا مشکلی در این خط به وجود می آید؟
-میانگین درجه حرارت در طول سال بیست درجه سانتی گراد
-ضریب همزمانی پریزهای خط 0.6
(از جدول کاهش باردهی در فصل روشنایی استفاده شود)

 

فصل پنجم. همبندی 

با توجه به پالن داده شده، آرماتورگذاری همبندی اصلی را برای فونداسیون، طبقات، بام، خرپشته و ستون ترسیم کنید. -2 پالن همبندی اضافی برای محیط آشپزخانه و حمام طراحی شود: محل قرارگیری شینه همبندی اضافی، نحوهی اتصال به یکدیگر و به تابلو برق واحد و همچنین سایز سیم همبندی اضافی ب محاسبات تعیین گردد.

دانلود فایل شماره 1 تکالیف

دانلود فایل شماره 2 تکالیف

 

فصل ششم. آنتن

با توجه به پالن داده شدهی دوواحدی، طرح های دیگری با اتصال پریزهای موازی طراحی نموده و محاسبات مربوط به تقویت کننده در هر طرح انجام شده و با یکدیگر مقایسه نمایید.
در طراحی از برند مشخصی استفاده شود.

دانلود فایل تکلیف آنتن

 

فصل هفتم: تلفن

1) کابل ورودی تلفن برای یک ساختمان 5 طبقه که هر طبقه دارای دو واحد میباشد را محاسبه نمایید:
-کابل ورودی هر واحد 3 زوج در نظر گرفته شود.
2) رایزر دیاگرام شکل 5-9 را مجددا برای سرخط ورودی 4 زوج طراحی نمایید.
3) در صورتیکه کابل سر خط هر واحد 4 زوج در نظر گرفته شود، تعداد زوج کابل های آبی رنگ و کابل ورودی مخابرات را در شکل 5-14 محاسبه کنید.

 

فصل هشتم: آیفون و زنگ اخبار

با توجه به پالن داده شدهی دوواحدی، طرح های دیگری با اتصال پریزهای موازی طراحی نموده و محاسبات مربوط به تقویت کننده در هر طرح انجام شده و با یکدیگر مقایسه نمایید. در طراحی از برند مشخصی استفاده شود

دانلود فایل آنتن

 

فصل نهم: اعلام حریق

با توجه به پالن داده شده، طراحی های خواسته شده را انجام دهید:
تمرین 1: اعالم حریق پارکینگ با اندازهگذاری های مربوطه طراحی شود.
تمرین 2: پالن اعالم حریق راه پله ) هر دو راه پله( به همراه رایزر دیاگرام آن طراحی شود (هر راه پله زون مجزا در نظر گرفته شود)
تمرین 3: پالن اعالم حریق انباری ها طراحی شود.

دانلود فایل اعلام حریق

 

فصل دهم: شبکه

در پالن دو واحدی داده شده برای هر واحد جداگانه پریز گذاری شبکه انجام شده و در بام رک شبکه قرار داده شود. مشخصات رک شبکه در پالن توضیح داده شود.

دانلود فایل شبکه

 

فصل یازدهم: دوربین

1 فضای پالن طبقات تک واحدی به طور کامل دوربین گذاری شده و به سوییچ واقع در رک داخلی داده شود (مشخصات خط بر روی دوربین و محل رک مشخص شود).
.2 فضای پارکینگ و در ورودی اصلی پالن تک واحدی دوربین گذاری شده (یک دوربین در ورودی و دو دوربین در پارکینگ) و محل دستگاه ضبط تصویر را به دلخواه در پارکینگ قرار دهید (حالت اول: استفاده از دوربین آنالوگ، حالت- دوم: استفاده از دوربین تحت شبکه)
.3 در پالن دو واحدی، هر واحد به طور مجزا دوربین گذاری شده ) حالت اول: آنالوگ و حالت دوم: دیجیتال و محلی دلخواه برای دستگاه ضبط تصویر در نظر گرفته شود.
.4 برای فیلتر ورودی طبقات دو واحدی دوربین تحت شبکه در نظر گرفته شود و محل قرارگیری دستگاه ضبط تصویر در خرپشته قرار گیرد.

دانلود فایل دوربین

 

فصل یازدهم: تاسیسات مکانیکی

به زودی بارگذاری می شود.

 

فصل دوازدهم: تابلو برق

به زودی بارگذاری می شود.

 

فصل سیزدهم: رایزر دیاگرام

به زودی بارگذاری می شود.

آموزش رایگان کارشناسی رسمی
نقشه راه بازار کار نظام مهندسی برق

سایر مقالات

دیدگاه های شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!