کارشناس رسمی ماده 27 نظام مهندسی

کارشناس رسمی ماده 27 نظام مهندسی

به گزارش دپارتمان آزمون های تخصصی آکادمی مهندس کریمی، کارشناس رسمی ماده 27 نظام مهندسی توضیح داده شده است پس از موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق، کارشناس رسمی ماده 27 نظام مهندسی سمت جذابی برای مهندسین برق دارای پروانه اشتغال بکار است. در این مقاله، جزئیات کامل شرایط اخذ پروانه کارشناس رسمی ماده 27 […]

error: Content is protected !!