اجباری شدن مجری ذیصلاح

اجباری شدن مجری ذیصلاح

به گزارش دپارتمان آزمون های تخصصی آکادمی مهندس کریمی، اجباری شدن مجری ذیصلاح، طی نامه ای از طرف خرم تصویب شد احمد خرم، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، طی نامهای به روسای سازمان های نظام مهندسی استان‌های کشور، در تاریخ 1400/02/25 استفاده از مجری ذیصلاح را برای مالکان ساختمان، اجباری اعلام کرد. متن […]

error: Content is protected !!