راهنمای اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال ۱۳۹۹

به گزارش دپارتمان آزمون های تخصصی آکادمی مهندس کریمی، راهنمای اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال ۱۳۹۹ در اختیار کابران گذاشته شده است راهنمای اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال ۱۳۹۹ اعضای نظام مهندسی با در نظر گرفتن تبصره ماده ۱۰۰ واحد آموزش و پرورش بهار 1400 پس از شرکت در آزمون نظام مهندسی برق و قبولی و کسب […]

error: Content is protected !!