تکلیف هفته پنجم( 7 مرداد 1401)

نحوه تکمیل جدول: مدت مطالعه: قید کنید که در هر روز چند دقیقه مطالعه کرده اید یا چند دقیقه در کلاس بوده اید.  ٪مطالعه: مثلا در کلاس روز قبل 2۰ صفحه تدریس شده، در روز بازآموزی( که باید مطالب تدریس شده در کلاس روز قبل را مرور کنید) چند درصد از این 2۰ صفحه را […]

تکلیف هفته چهارم( 31 تیر 1401)

نحوه تکمیل جدول: مدت مطالعه: قید کنید که در هر روز چند دقیقه مطالعه کرده اید یا چند دقیقه در کلاس بوده اید.  ٪مطالعه: مثلا در کلاس روز قبل 2۰ صفحه تدریس شده، در روز بازآموزی( که باید مطالب تدریس شده در کلاس روز قبل را مرور کنید) چند درصد از این 2۰ صفحه را […]

تکلیف هفته سوم(24 تیر 1401)

نحوه تکمیل جدول: مدت مطالعه: قید کنید که در هر روز چند دقیقه مطالعه کرده اید یا چند دقیقه در کلاس بوده اید.  ٪مطالعه: مثلا در کلاس روز قبل 2۰ صفحه تدریس شده، در روز بازآموزی( که باید مطالب تدریس شده در کلاس روز قبل را مرور کنید) چند درصد از این 2۰ صفحه را […]

تکلیف هفته دوم(17تیر 1401)

نحوه تکمیل جدول: مدت مطالعه: قید کنید که در هر روز چند دقیقه مطالعه کرده اید یا چند دقیقه در کلاس بوده اید.  ٪مطالعه: مثلا در کلاس روز قبل 2۰ صفحه تدریس شده، در روز بازآموزی( که باید مطالب تدریس شده در کلاس روز قبل را مرور کنید) چند درصد از این 2۰ صفحه را […]

تکلیف هفته اول(10 تیر 1401)

نحوه تکمیل جدول: مدت مطالعه: قید کنید که در هر روز چند دقیقه مطالعه کرده اید یا چند دقیقه در کلاس بوده اید.  ٪مطالعه: مثلا در کلاس روز قبل 2۰ صفحه تدریس شده، در روز بازآموزی( که باید مطالب تدریس شده در کلاس روز قبل را مرور کنید) چند درصد از این 2۰ صفحه را […]

error: Content is protected !!