دانلود رایگان بسته پایه آزمون نظام مهندسی برق

فصل اول

قسمت 1

چی بخونم؟

قسمت 2

مفاهیم و محاسبات پایه بخش اول

قسمت 3

مفاهیم و محاسبات پایه بخش دوم

قسمت 4

مفاهیم و محاسبات پایه بخش سوم

قسمت 5

مدار الکتریکی

قسمت 6

قوانین بنیادی 

قسمت 7

روابط کاربردی

قسمت 8

فازور و اعداد مختلط

قسمت 9

اتصالات

فصل دوم

قسمت 1

مفاهیم

قسمت 2

سطح مقطع کابل

قسمت 3

افت ولتاژ 

قسمت 4

کابل کشی

قسمت 5

رنگ عایق کابل

فصل سوم

قسمت 1

منابع انرژی فهرست مطالب 

قسمت 2

ترانسفورماتور 

قسمت 3

دیزل ژنراتور

قسمت 4

الکتروموتور

قسمت 5

مطالب مورد نیاز فصل سوم

فصل چهارم

قسمت 1

سیستم زمین 

قسمت 2

مفاهیم اولیه سیستم زمین 

قسمت 3

حروف شناسایی سیستم زمین

قسمت 4

سیستم TT

قسمت 5

سیستم IT

قسمت 6

سیستم TN

قسمت 7

مقایسه سیستم ها

قسمت 8

مطالب مورد نیاز فصل 4

فصل پنجم

قسمت 1

خازن

قسمت 2

کلیات درباره خازن 

قسمت 3

راکتانس خازنی 

قسمت 4

انواع خازن گذاری

قسمت 5

مطالب مورد نیاز فصل پنجم

فصل ششم

قسمت 1

مطالب مورد نیاز فصل ششم

قسمت 2

تجهیزات کلیدزنی 

قسمت 3

کلید اتوماتیک

قسمت 4

کلید حفاظت موتوری 

قسمت 5

کلید جریان باقیمانده 

فصل هفتم

قسمت 1

سیستم های جریان ضعیف

قسمت 2

سیستم اعلام حریق (کتاب مفاهیم پایه آزمون نظام مهندسی برق)

قسمت 3

سیستم صوتی یا پیام‌رسانی یا پیجینگ

قسمت4

مطالب مورد نیاز فصل هفتم

فصل هشتم

قسمت 1

آسانسور پلکان برقی 

قسمت 2

آسانسور ها 

قسمت 3

پله برقی و پیاده رو متحرک

قسمت 4

مطالب موردنیاز فصل هشتم

error: Content is protected !!

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

ارسال مجدد رمز عبور یکبار مصرف (00:116)